ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΤΗ  ΣΥΡΟ  

* Ο  ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ *

 

 

   Το έτος 2010 συστάθηκε εδώ στη Σύρο Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ *Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*». To Σχολείο, ως γνωστόν, διευθύνουν οι Σεβαστοί Αδελφοί των Χριστιανικών Σχολείων, FRERES,  με την, εδώ και 98 χρόνια,  πολύτιμη και πολυδιάστατη προσφορά τους στην Εκπαίδευση, την Εκκλησία, την Οικογένεια  και την Κοινωνία.  

   Ο Σύλλογός συστάθηκε με πρωτοβουλία του Φρερ Μάριου Καπέλλα, Γενικού Διευθυντή του Ιδιωτικού Σχολείου *Άγιος Γεώργιος*. Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν πολλοί Απόφοιτοι και Φίλοι του ιστορικού Σχολείου, οι οποίοι προχώρησαν στην ίδρυση του Συλλόγου μας και στη σύνταξη του Καταστατικού του, το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου και έκτοτε ο Σύλλογος λειτουργεί ως αναγνωρισμένο, από την Πολιτεία, Σωματείο. Κατά το ίδιο αυτό  έτος διενεργήθηκαν εκλογές από τις οποίες αναδείχτηκε το πρώτο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη τριμελής Εξελεγτική Επιτροπή.   

   Σκοπός του Συλλόγου είναι : ** Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Μελών, η αλληλογνωριμία, η διατήρηση των καλών σχέσεων με το Σχολείο και η προβολή του, η διενέργεια κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, φιλανθρωπικών και εθελοντικών δράσεων, καθώς και η καθιέρωση βραβείων και υποτροφιών για τους μαθητές της Σχολής, η οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων με θέματα ιστορικά, παιδαγωγικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π. και η ίδρυση εκπαιδευτικών μονάδων και κέντρων για παιδιά, εφήβους, ενήλικες τυπικής, άτυπης και επαγγελ-ματικής εκπαίδευσης**.

   Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου κσι της Εξελεγκτικής Επιτροπής, διαρκεί δύο έτη. Γι’ αυτό στις 10 Δεκεμβρίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου των Φρερ,. διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατά τις οποίες,  κατά σειρά ψήφων, εκλέχτηκαν  :

Α - Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Τακτικά Μέλη

1) Λεονάρδος  Ι. Ρούσσος,  2) Αγνή  Χ. Μαραγκού,  3) Χρήστος Γ. Ρηγούτσος,

1

4) Αγνή Γ.  Βαρθαλίτου,   5 ) Γεώργιος Ι. Βακόνδιος,   6)  Μαρικαίτη Α. Μπλά-

τσου  και  7)  Ισίδωρος Γ. Σαλάχας.

 Αναπληρωματικά Μέλη

1) Γεράσιμος Π. Κουντούρης και 2) Μάρκος Π. Δελασούδας 

Β - Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 Τακτικά Μέλη

1) Λεονάρδος Ι. Παλαιολόγος, 2)  Κωνσταντίνα Α. Βουτσίνου και 3)  Νικό-λαος Ι. Βακόνδιος.   

  Αναπληρωματικό Μέλος 

1) Θηρεσία Ν, Ρούσσου      

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 19-12-2012, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου Λεονάρδου Ρούσσου, ο οποίος  πλειοψήφισε  στις εκλογές  και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής  :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ -  Λεονάρδος Ρούσσος του Ιωσήφ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  Χρήστος Ρηγούτσος του Γεωργίου

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Αγνή Μαραγκού  του Χρήστου

ΤΑΜΙΑΣ -  Μαρικαίτη Μπλάτσου του Αθανασίου

ΑΡΜΟΔΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ -  Αγνή Βαρθαλίτου του Γεωργίου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  - Λεονάρδος Ρούσσος του Ιωσήφ  &

                                                              Γεώργιος Βακόνδιος του Ιωσήφ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ, 

ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ  -   Ισίδωρος Σαλάχας του Γεωργίου                         

                                                                                       

 Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη που εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμ-βούλιο, τακτικά και αναπληρωματικά. Θερμές Ευχές για  επιτυχία στο έργο τους και γόνιμη τη θητεία τους. Πεποίθηση  όλων μας ότι τα μέλη του Δ.Σ. θα εργαστούν με ζήλο και αγάπη και θα αφιερώσουν πρόθυμα μεγάλο μέρος του πολύτιμου χρόνου τους για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου μας και την εκπλήρωση της σπουδαίας αποστολής του.

Συγχαίρουμε και όλα τα εκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που και αυτά με τη σειρά τους  έχουν να επιτελέσουν το δικό τους σημαντικό έργο και να προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες τους στον Σύλλογο, όπως αυτές καθορίζοντα από το Καταστατικό του.

     Την ίδια ημέρα και πριν από τη διενέργεια των εκλογών, πραγματοποιή- θηκε στην ίδια αίθουσα η ετήσια  τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος Λεονάρδος Ρούσσος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της Διοίκησης και γενικότερα του Συλλόγου κατά το τρέχον έτος.

                                                       

Κατατέθηκαν στη Συνέλευση για έγκριση ο οικονομικός απολογισμός του

περασμένου έτους, ο οικονομικός προϋπολογισμός του έτους 2013 και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2011. Τόσον ο διοικητικός  (πεπραγμένα),   ο οικονομικός απολογισμός και οι προϋπολογισμός, όσον και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής; εγκρίθηκαν παμψηφεί από τα παρευρισκόμενα μέλη του Σωματείου. Στην παρουσίαση των πεπραγμένων του 2012, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά το έτος αυτό και  γενικότερα  της  πρώτης διετίας  της λειτουργίας του,  επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον του Συλλόγου  κατά το διάστημα αυτό, ήταν στραμμένο, κυρίως, σε τομείς συνεργασίας μεταξύ του Δ. Σ. του Συλλόγου και της Γενικής Διεύθυνσης του  Ιδιωτικού Σχολείου «Άγιος Γεώργιος.  

    

     Στην αναφορά για τις προοπτικές του Συλλόγου κατά το προσεχές έτος 2013, επισημάνθηκε από τον κ. Ρούσσο η ανάγκη της  αδιάκοπης συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου μας ,του Σχολείου, και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων , σε θέματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος , αλλά και η ιδιαίτερη συνεργασία όλων των φορέων του σχολείου για την προετοιμασία  των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 100 χρόνων λειτουργίας του Σχολείου κατά την σχολική χρονιά 2013 – 2014.Η καθολική αποδοχή των παραπάνω από τους παρευρισκομένους συνοδεύτηκε και από προτάσεις για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελλών του Συλλόγου μας αλλά και μεταξύ του συλλόγου μας και των ανάλογων  Συλλόγων από τα υπόλοιπα Λασαλιανά Σχολεία. Πριν το κλείσιμο της Γ.Σ. και τιμώντας τη μνήμη του πρόσφατα αποθανόντα ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου, Βακόνδιου Ιωσήφ , κρατήθηκε  ενός λεπτού σιγή στη μνήμη εκείνου αλλά και όλων των αποθανόντων μελλών του Συλλόγου.

 

     Η αγωγή και η εκπαίδευση που παρέχει το ιστορικό Σχολείο των Freres θεμελιώνονται στις  χριστιανικές  ευαγγελικές  αρχές και στις πανανθρώπινες αξίες. Πολύτιμο Έργο υψηλού  πνευματικού,  εκπαιδευτικού  και  κοινωνικού επιπέδου, με ευρύτατη  αναγνώριση  και  αποδοχή από τη συριανή κοινωνία. Πορεία που έχει χαράξει ο Ιδρυτής του Τάγματος των Αδελφών των Χριστια-νικών Σχολείων Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής. Δελασάλ :  **…..μπόρεσε να εφοδιάσει τους συνεχιστές του έργου του με ένα «Εκπαιδευτι8κό Σχέδιο», που το χαρακτηρίζει η συνοχή και που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των νέων. Στηρίζεται στην εμπειρία, στο διάλογο, στη συνεργασία και την πίστη σε κοινές αξίες (χριστιανικές και ανθρωπι-στικές), οι οποίες προσδίδουν στο «Λασαλιανό Εκπαιδευτικό Σχέδιο» μια ανθρωπιστική και πνευματική δυναμική…...Οι Λασαλιανοί εκπαιδευτικοί έχουν συνείδηση ότι επιτελούν λειτούργημα. Όλοι οι Λασαλιανοί (Freres και λαϊκοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες) αφοσιώνονται στη μόρφωση και την αγωγή των νέων, πιστοί στην προτροπή του ιδρυτή τους : «Πρέπει το παράδειγμά σας να ανταποκρίνεται σε αυτό που λέτε»…..

Σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ισοπέδωσης και της σύγχυσης αρχών και αξιών, το Λασαλιανό Σχολείο, επίκαιρο όσο ποτέ, προσφέρει μόρφωση και αγωγή, καλλιεργεί την πίστη σε ιδανικά και βοηθάει τους μαθητές  του να δώσουν νόημα στη ζωή τους. Η αναγκαιότητα και η πολυπλοκότητα της διαπαιδαγώγησης των νέων είναι συγχρόνως πρόκληση και περιπέτεια. Μια περιπέτεια στην οποία οι Λασαλιανοί δηλώνουν παρών», εδώ και 350 χρόνια ** (Από το «Souvenir 2011-2012» του Ιδιωτικού Σχολείου «Άγιος Γεώργιος» ). 

                                  

     Στο Ιδιωτικό Σχολείο «Άγιος Γεώργιος» λειτουργούν σήμερα: Ο Παιδικός Σταθμός « Η ΦΩΛΙΑ », Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο

    

            

 Όσοι  Απόφοιτοι και  Φίλοι του Ιδιωτικού Σχολείου « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΏΡ-ΓΙΟΣ » των FRERES, θέλουν να εγγραφούν στο Σύλλογό μας, εντασσόμενοι  στην  τάξη των μελών του,  παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Σχολείου Τηλ. 22810-87.713  ή  στη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας κα Αγνή Μαραγκού – Τηλ.΄22810 – 81954 και 6936191687 ή ακόμη και σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου..      

 

 

Σύρος  12  Ιανουαρίου   2013

Ισίδωρος  Γ.  Σαλάχας

   Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου